ZKO ČUS Zlín

Informace z VV ČUS

15.12. 2014
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás informoval o 38. jednání VV ČUS, které proběhlo v úterý 9.12.2014:
Aktuální informace předsedy
 Pan předseda podal aktuální informace o financování sportu ze SR ČR na rok 2015. Jak jsem Vás již
informoval z minulého jednání VV ČUS, tak ČUS iniciovala vznik pozměňovacího návrhu na zvýšení
výdajů na sport ze státního rozpočtu v roce 2015 o jednu miliardu, a to v rámci programového financování
sportu v neinvestiční i investiční oblasti. Návrh předpokládal navýšení objemu finančních prostředků na
státní reprezentaci o 200 mil. Kč, výdaje na činnost sportovních organizací, tedy zejména základních
článků sportu, o 350 mil. Kč (což je i v souladu s příslibem ministra školství, mládeže a tělovýchovy na
celostátní konferenci Sport a regiony), výdaje na údržbu a provoz sportovních zařízení o 100 mil. Kč,
výdaje na činnost sportovních svazů o 50 mil. Kč a výdaje na investiční činnost o 300 mil.Kč.
Pozměňovací návrh byl koncipován tak, aby nezvyšoval stávající navržené zadlužování státu v rámci
státního rozpočtu v roce 2015. Návrh získal podporu jak v gesčním výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a sport, tak i v rozpočtovém výboru. Stal se tak součástí schválených pozměňovacích návrhů, které
ještě bylo nutno schválit Poslaneckou sněmovnou v rámci třetího čtení návrhu zákona o státním rozpočtu.
Bohužel 10. prosince Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zamítla při projednávání zákona o státním
rozpočtu na rok 2015 tento pozměňovací návrh. O této skutečnosti jste byli informování mailem z
ústředí v pátek 12.12. s návrhem, abychom zvýšili aktivitu směrem k poslancům a informovali se,
proč nebylo možné přijmout ve sněmovně předkládaný pozměňovací návrh, který nijak
nepoškozoval jiné kapitoly státního rozpočtu.
 Dále informoval o záměru ČOV související s podpisem Dohody o společném postupu mezi ČOV a
sportovními svazy, který byl prezentován v listopadovém Olympijském zpravodaji (příloha). Vzhledem k
tomu, že úvodník tohoto Zpravodaje včetně znění dohody oprávněně zvedlo především mezi TJ, SK vlnu
nevole, přeposílám Vám plné znění informace pana předsedy jako přílohu.
Další projednávané body
 VV vzal na vědomí připomínky ČUS k návrhům klíčových zákonů s dopadem na sport (novela zákona o
podpoře sportu a novela zákona o dani z hazardních her)
 VV vzal na vědomí 1. verzi rozpočtu ČUS. Nás se týká především to, že v návrhu rozpočtu na rok 2015
je „plánováno“ na SCS 54,5 mil. Kč a pro TJ, SK 521,68 mil. Kč. Tyto částky jsou pouze plánem, neboť
to je součet částek z přijatých žádostí na program III. 2015 (v případě TJ, SK se jedná o součet 1359
žádostí). Reálnost výše dotací, vzhledem k informacím výše, si může každý vyhodnotit sám.
 V minulých informacích z VV jsem Vás informoval o návrhu na upgrade
informačního systému ČSTV
na informační systém ČUS. VV pověřil ing. Jaroslava Chvalného řízením tohoto projektu a schválil
15. 12. 2014 Volný.cz Mail
http://mail.volny.cz/print.php?msg_id=0000000013610000dcbc0057e512 2/2
dodavatele přeprogramování firmu Designeo Creative s.r.o.
 VV ČUS vzal na vědomí zprávu o procesu přizpůsobení stanov občanskému zákoníku v prostředí ČUS
(viz příloha).
 Dále VV ČUS vzal na vědomí zprávu o realizaci projektu ČUS Sportuj
s námi v roce 2014, včetně
návrhu akcí na leden 2015 (viz příloha). V současné době ještě není známa výše podpory těchto akcí.
 VV vzal na vědomí informace RK ČUS k provedeným kontrolám. Bylo konstatováno, že oproti minulým
letů došlo k výraznému zlepšení administrace státních dotací na úrovni OS ČUS. Kontrolní skupiny se
však stále v ojedinělých případech setkávají s obdobnými, a stále se opakujícími nedostatky, jak v
základních dokumentech SK/TJ (např. název TJ, SK není shodný dle stanov, výpovědní lhůty ve
smlouvách atd.), tak i v oblasti vyúčtování (např. v oblasti účelu dotace a uznatelných nákladů).
 VV ČUS schválil návrhy na udělení vyznamenání v
našem volebních koši se jednalo o schválení
Čestného uznání pro Libora Pekárka navrhovatel
Krajský kuželkářský svaz Zlín.
Další VV ČUS se uskuteční 13. ledna 2015 jako výjezdní zasedání v Jihomoravském kraji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové
s blížícím se koncem roku 2014 mi dovolte, abych Vám poděkoval za spolupráci, popřál Vám hodně
zdraví a abyste si vánoční svátky užili s radostí a do dalšího roku vstoupili v dobré pohodě.
S úctou
Vita Holub