ZKO ČUS Zlín

Českému sportu vize nechybí

4.12. 2014
Miroslav Jansta pro Deník: Českému sportu vize nechybí
Téma: Česká unie sportu

V souvislosti s bojem o zbytky chlebové kůrky z vyjedeného stolu státního rozpočtu se v panice někteří sportovní funkcionáři uchylují k výrokům, které svědčí o tom, že neznají realitu našeho sportovního prostředí.
Tvrdí třeba, že český sport postrádá vizi. Omyl. Vize existuje. Koncipovala ji Česká unie sportu. Stvrdila ji valná hromada ČUS v roce 2012 hlasy 73 národních sportovních svazů a zástupců 9029 sportovních klubů a tělovýchovných jednot, v nichž bylo sdruženo 1 428 506 členů. Vizi sdílejí i další sportovní subjekty, sdružené v jiných sportovních organizacích. Je to vize naprosté většiny sportovního prostředí v České republice.
Jde o pevnou, náročnou a harmonickou vizi. Předpokládá autonomní sportovní svazy jako pilíře českého sportu, které pečují o rozvoj sportovních odvětví, o reprezentaci, o úroveň a kvalitu sportu, o systém soutěží, o trenéry, o talentovanou mládež, o prosazení společenské odpovědnosti ke sportu.

Grunt sportování

Vize chce i silné základní články sportu, sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, jako stavební kameny, o které se pilíře svazů opírají, z nichž čerpají. Odtud se rekrutuje talentovaná mládež vychovávaná tisíci obětavých a nadšených dobrovolníků. Ti také nesou společně s obcemi hlavní tíhu péče o zcela zanedbanou a devastovanou sportovní infrastrukturu. Vize počítá i s územní sítí krajských a okresních servisních center sportu k podpoře činnosti dobrovolníků v základních článcích sportu. Právě v základních článcích je grunt sportování občanů, jejich spolkové činnosti v krajích, městech a obcích, kam logicky oko většiny svazů nemůže dohlédnout. Zde je fundament pro proklamované sociální, ekonomické a zdravotní přínosy sportu.
Vize českého sportu jednoznačně deklaruje starost o záchranu majetku sportovních organizací. Jednou z cest pro jehotrvale udržitelnýrozvoj je vedle stabilní podpory provozu a údržby majetku SK/TJ také jeho postupný převod na obce v případech, kdy SK/TJ již naplnily své poslání z devadesátých let minulého století a majetek uchránily před rozkradením. Vize má též představu, jak rozvíjet sportovní centra celostátního významu a zajistit rozvoj sportovní a sportovně­rekreační infrastruktury.

Nosné myšlenky

Již nyní ČUS aktivně realizuje i další programové priority vize českého sportu spočívající v podpoře sportu pro všechny, hlavně pohyb mládeže a pestré nabídky zdraví prospěšných pohybových aktivit pro nejširší okruh obyvatel ČR. Nabídku aktivit zajišťují především základní články sportu. Zároveň, v souladu s přijatou vizí, usiluje o větší podporu státní sportovní reprezentace, zajištění vrcholového sportu a přípravu vrcholových sportovců. Ktomu patří i programy vědy, výzkumu a lékařství ve sportu. Zde je role hlavně sportovních svazů.
Vize českého sportu obsahuje řadu dalších nosných myšlenek. Jednu z hlavních spatřuje v budoucí úloze Českého olympijského výboru jako parlamentu českého sportu. Další je třeba systém vícezdrojového financování atd.
Existence vize českého sportu si je dobře vědom i současný ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek. Dělá pro ni, co může. Obhájil velký význam sportu v programovém prohlášení vlády a sport má oporu i v koaliční smlouvě. Za krátkou dobu upravil ministr programy na podporu sportu, pracuje na novele zákona o sportu, prosazuje navýšení státního rozpočtu pro sport. Slovaotom, že český sport nemá vizi, jdou proti tomuto úsilí.
Tvrdit, že český sport nemá vizi, mohou jen lidé, kteří o českém sportu nic nevědí, vědět nechtějí, nebo si s českým sportem chtějí jen nezodpovědně hrát.
Český sport vizi má. Chce sportem přispět k vybudování aktivní a zdravé společnosti.