ZKO ČUS Zlín

Podpory pro obce 2019

11.12. 2018

Podpora pro obce do 3 000 obyvatel (program vyhlásilo MMR)V rámci tohoto podprogramu
jsou mimo jiné vypsány dva dotační tituly, na jejichž základě lze uplatnit
žádost o dotaci na obnovu a budování sportovišť, a to: 2.2 DT
117d8210B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury Podporovány
budou akce zamřené na:  · na obnovu
školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které
slouží pro hodiny tělesné výchovy, · na obnovu školních
tělocvičen.  Účastníkem
podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku
vyhlášení výzvy), 
která
je zřizovatelem základní školy
. Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.  Dotace je
poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce.  Dolní limit
dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5
mil. Kč. 2.8 DT
117d8210H - Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku  Budou
podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je
hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně
přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování
ekonomické činnosti.  Jde především o:  · obnovu
nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, · obnovu
obecních koupališť lokálního charakteru, · obnovu
nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek), · obnovu
nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory
pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).  Účastník podprogramu může být obec
do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument Dotace je poskytována až do výše 70
% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Dolní limit dotace na jednu akci
činí 100 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 3 mil. Kč.Lhůta pro doručení
žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem
 28. února 2019. Detailní podmínky jsou
uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova  Podpora pro obce s 3 001 - 10 000 obyvatel (program vyhlásilo
MMR)V rámci tohoto podprogramu je mimo
jiné vypsán dotační titul, na jehož základě lze uplatnit žádost o dotaci na
obnovu školních sportovišť,
a to: 2.2 DT
117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury  Podporovány
budou projekty:  · na obnovu
školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které
slouží pro hodiny tělesné výchovy, · na obnovu školních
tělocvičen.  Účastník
podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01.
01. roku vyhlášení výzvy), 
která
je zřizovatelem základní školy
. Obec musí mít zpracovaný a
zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument  Dotace je
poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce. Dolní limit
dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč. Horní limit dotace na jednu akci činí 5
mil. Kč.Sportoviště
musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy
 a dále mohou být využívány i pro
volnočasové aktivity.Lhůta pro doručení
žádosti ve všech výzvách začíná běžet dnem 21. listopadu 2018 a končí dnem
 28. února 2019. Detailní podmínky jsou
uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMR https://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-3-001-%e2%80%93-10-000-obyvateli  Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli (Program vyhlásilo
MŠMT)V rámci
tohoto podprogramu není
pro rok 2019 vypsán MMR žádný dotační titul
, na jehož
základě lze uplatnit žádost o dotaci
na obnovu a budování sportovišť.
  Detailní podmínky jsou
uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MMRhttps://mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Podpora-a-rozvoj-regionu/Program-Podpora-rozvoje-regionu-2019/Podprogram-Podpora-obci-s-vice-nez-10-000-obyvatel Obce nad 10
000 obyvatel 
mají
možnost uplatnit žádost o dotaci v rámci Programu MŠMT
 č.
133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho
podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a
TJ. Začátek příjmu žádostí o poskytnutí
dotace:
        29. 10. 2018 Konec příjmu žádostí o poskytnutí
dotace:          31. 12. 2018 Předpokládaný termín pro zveřejnění
výsledků:  15. 03. 2019 Vyčerpání dotace max. do:                                     31. 12. 2019 Nejzazší termín ukončení realizace
akce:            30. 09. 2020 Limit
poskytnuté dotace: a) minimálně: 15 mil. Kč b) maximálně: 40 mil. Kč  Podíl vlastních
zdrojů žadatele o dotaci: Minimálně
50 % 
z celkových způsobilých výdajů akce Detailní podmínky jsou
uvedeny v dokumentech uveřejněných na stránkách MŠMT.http://www.msmt.cz/sport-1/vyzva-k-podavani-zadosti-v-ramci-podprogramu-133d-531-2-1