ZKO ČUS Zlín

Miliardy navíc, konec korupce

18.10. 2017
Miliardy navíc, konec korupce
Téma: Česká unie sportu

JAK DÁL VE SPORTU?

Máme tlusté děti, stát na sport kašle, chce to investovat mnohem více peněz a zatočit s korupcí, s neprůhledným přidělováním dotací. I (a nejen) taková vyjádření padají v předvolebním dotazníku deníku Sport, určeném lídrům vedoucích politických uskupení na českém území.

Právě ona budou v následujících letech a do značné míry určovat směr a chod dosud těžce podhodnoceného odvětví. Mají pravdu? Pustí se do nutných proměn? A nejde jen o sliby?

* Jakým způsobem by podle vás měla být řešena státní podpora sportu?

ANO: „Jednoduše. Hlavně by měla být řešena. Ne jako dnes, kdy se stát o sport skoro vůbec nezajímá. Nemá ani žádný orgán, který by skutečnou podporu sportu systémově řešil. Na ministerstvu školství těch pár úředníků stěží dokáže přerozdělit sportovní dotace. Například ještě v září nejsou rozdělené peníze, které již v březnu měli mít sportovci na svých účtech. A to nemluvím o sportovní legislativě, metodice, registru sportovní infrastruktury, kontrole a dalších věcech, které dnes stát na rozdíl třeba od kultury, životního prostředí nebo cestovního ruchu vůbec nedělá. Stát na sport přes všechny sliby politiků rezignoval. Kašle na téměř dva miliony aktivně sportujících lidí. Kašle na to, že jsme snad nejtlustší na světě. Kašle na děti, co dnes sedí u počítačů a mnohé už váží až 130 kilo. Zkrátka stát musí mít vlastní samostatný orgán, který by se sportu věnoval.“

ČSSD: „Musí fungovat jak svazy, tak kluby jako základní jednotky. Reprezentace i sport pro všechny. Stávající rozpočet již dokáže zajistit přípravu talentů a reprezentace a z menší části pokrývá i sport pro všechny. Tato část potřebuje ještě progresivní podporu. Cílíme i na zvýšení možnosti pohybu dětí na školách, zejména volitelných volnočasových aktivit. Samostatnou problematikou je výstavba a obnova sportovních zařízení, dluh minulosti je obrovský.“

KSČM: „Sport, zejména amatérský a pro děti a mládež, se neobejde bez správně nastavených pravidel dotačních titulů, které vyhlašuje MŠMT. Pravidla by však měla být objektivně měřitelná a kontrolovatelná. Hlavně by nemělo docházet k tomu, že lze takových titulů zneužít, čehož jsme byli svědky letos a co končilo zatýkáním vrcholných představitelů sportu a ministerstva školství, kteří byli odpovědni právě za sport.“

ODS: „Hlavně je potřeba, aby byla průhledná a systémová. Stát má podporovat především mládež, sportovní reprezentaci a sportovní infrastrukturu. Další věci by měly být záležitostí obcí a krajů, které na to mají dostávat peníze v rámci rozpočtového určení daní. Základní teze je, že stát sport neřídí, ale vytváří podmínky pro jeho fungování. Státní podpora by měla vycházet z aktuální strategie podpory sportu a být uskutečňována prostřednictvím samostatné rozpočtové kapitoly. Strategie podpory sportu musí být vytvořena ve spolupráci se sportovním hnutím a defi novat cíle, které mají být dosaženy.“ KDU-ČSL: „KDU-ČSL má ve svém volebním programu miliardu navíc na podporu místních klubů.“

* Je podle vás současná státní podpora dostačující?

ANO: „Určitě ne. Srovnáme-li to třeba s kulturou, která má srovnatelný objem spravovaného majetku i množství lidí, kteří se kulturním aktivitám věnují, a kam jde více než cca 12 miliard a kde na ministerstvu sedí stovky úředníků, kteří nedělají nic jiného než kulturu, a kde stát má desítky vlastních příspěvkových organizací… Tak sport s ubohými šesti miliardami a dvaceti úředníky je na tom fakt bídně.“

ČSSD: „Pro všechny skupiny sportujících ne, ale navyšování již musí být selektivní.“ KSČM: „Současné podpoře chybí dostatek financí a nastavení objektivních kritérií, zejména jde o počet členů, zejména skutečně sportujících dětí a mládeže, kvalifi kovanost trenérů, výsledky v soutěžích a podobně.“

ODS: „Není, úroveň veřejných výdajů na sport je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Státní podpora sportu ovšem není pouze objem finančních prostředků poskytovaných státním rozpočtem, ale vytvoření systémových podmínek. Podpora sportu není pouze záležitostí státního rozpočtu a orgánů státní správy, ale soustavy veřejných rozpočtů a orgánů samosprávy a soukromé sféry. Ve strategii podpory sportu musí dojít k vymezení kompetencí mezi státní a veřejnou správou a nastavení případných benefitů pro podporu sportu ze soukromých zdrojů. Významným faktorem by bylo zřízení samostatné rozpočtové kapitoly.“

KDU-ČSL: „Myslím si, že peněz na profesionální sport je ve státním rozpočtu obecně dost, ale velkým problémem je, že se rozdělují netransparentně, takže dochází k plýtvání, či přímo ke korupci a velká část prostředků je tak ztracena. Co je ovšem zcela nedostatečné, je podpora mládežnického sportu a sportování na místní úrovni. Na tuto oblast se KDU-ČSL chce zaměřit především. Ostatně v rozvoji fyzické zdatnosti mají lidovci dlouhou tradici a členové naší sportovní organizace Orel hráli významnou roli i v odboji za 2. světové války, například při útoku na Heydricha.“

* Jaká je adekvátní částka, kterou by měl být sport v následujících čtyřech letech podporován, a podle čeho by se měla určovat?

ANO: „Minimálně 12 miliard, protože ve sportu je zejména obrovský vnitřní dluh na zcela zanedbané sportovní infrastruktuře, kam stát už desetiletí nic neinvestuje. Potřeba investic do sportu se pohybuje v řádech desítek ba stovek miliard.“ ČSSD: „Pominu-li investice, z centrální úrovně jsem přesvědčen, že růst může být maximálně o 25 procent ročně, aby docházelo k efektivnímu využití a průběžnému vyhodnocování, za 4 roky se tak můžeme dostat na 12 miliard korun, tedy dvojnásobek.“

KSČM: „Ideální částka, která by mohla pokrýt potřeby sportu v ČR, by se měla pohybovat každoročně ve výši okolo 2 procent státního rozpočtu.“ ODS: „Stát musí mít jasnou koncepci a zároveň přihlížet ke svým rozpočtovým možnostem. Ve střednědobém horizontu bychom se z dnešních 0,1 procenta HDP měli dostat alespoň na trojnásobek.“ KDU-ČSL: bez odpovědi

* Jaká by měla být základní priorita při podpoře sportu?

ANO: „Peníze by se měly dostat především přímo těm, kteří sportují a chtějí sportovat. Neměly by končit ve vilách, kde sedí sportovní bafuňáři. Financování by mělo být adresné a transparentní. Druhou prioritou je sportování dětí a mládeže. Třetí prioritou sportování široké veřejnosti. Čtvrtou pak investice do téměř zhroucené sportovní infrastruktury, do tělocvičen, stadionů, ale i obyčejných plácků, kde by se děti mohly vyřádit. Všechny priority jsou stejně důležité.“ ČSSD: „Dostupný sport – sportovní plochy, trenéři a cvičitelé, finančně přístupné areály. Pak si již každý musí zvážit, zda chce být sportovcem nebo jen sportovat s kamarády a přáteli.“

KSČM: „Více než 25 procent rodin s dětmi si nemůže dovolit podporovat sportovní výchovu svých dětí v klubech. To je důvod, proč je sport takřka pro půl milionu dětí těžko dostupný. Je to pro ně zkrátka finančně nedostupné, a tak nám vyrostla celá generace fyzicky neaktivních obyvatel. Priorita proto musí být sportování dětí a mládeže.“

ODS: „Prioritou je vytvoření stabilních a předvídatelných podmínek, a to jak po stránce finanční, tak i legislativní. Nastavení programů a cílů státní podpory, podpory krajů, měst a obcí. Důležitým bodem podpory sportu v České republice je vícezdrojové financování. Zapojení firem v rámci společenské odpovědnosti firem a nastavení loterijního zákona a výnosů z kurzových sázek.“

KDU-ČSL: „Transparentnost a spravedlnost. Je třeba skoncovat s praxí, kdy peníze dostanou ti ´silní´, ti, kteří mají politické konexe. Je třeba ve spolupráci se sportovními svazy vypracovat kritéria pro rozdělování dotací, která budou průhledná a nebudou nikomu nadržovat.“

* Srovnejte podle důležitosti: podpora reprezentace, podpora činnosti svazů, podpora střešních sportovních organizací, podpora sportu ve školách, podpora klubů, podpora výchovy mládeže.

ANO: „To se nedá srovnávat. Sport je jeden organismus. Kdybych srovnával, tak by to bylo jako v tom vtipu, kdy se orgány lidského těla hádají, který orgán je nejdůležitější. Bez reprezentace nejsou vzory, není reklama státu, není cíl snažení aktivně sportujících lidí. Bez svazů to také nejde – jsou to ony, kdo organizují sportovní život v jednotlivých sportech, bez nich by se sport také zhroutil. Střešní sportovní organizace také musí být, protože to ony zastupují zájmy sportu před státem, to ony poskytují sportovním klubům, tělovýchovným jednotám, ale také předlouhé řadě svazů všestranný servis, bez kterého by kluby i ty svazy zanikly. Protože málokterý sportovní subjekt dnes může sám zvládat složitou sportovní byrokracii, která vyžaduje jednoznačně práci profesionálů. Bez najatého profíka dnes nemáte šanci podávat žádosti o dotace a granty, vést podvojné účetnictví a daňovou evidenci, dělat složitou personalistiku, mzdy, evidenci základny a registraci majetku, pojištění … Prostě všechno to, co tam dole v klubech a jednotách nemají šanci zvládat. Oni potřebují hlavně trénovat, sportovat a ne dělat úřad. A sport ve školách a výchova mládeže? No, to je přece základ pro veškerý sport. Bez toho by žádný nebyl. A pro reprezentaci bychom si jen najímali gladiátory putující po světě.“

ČSSD: „Podpora musí jít dlouhodobě do základny, tedy školy, kluby, mládež, ale reprezentace je de facto mandatorní výdaj, bez vzorů, zahraničních kontaktů, televizních přenosů s českými úspěchy bude sportovat málokdo. Kvalita práce svazů se zase projeví jak v kvalitě trenérů, organizaci soutěží, tak i výsledcích reprezentace. Jsou to spojené nádoby. Redukce zdrojů v minulosti příliš zúžila možnost dotací a zůstaly ty mandatorní výdaje, tedy reprezentace. Máme úspěchy, ale ztratila se základna.“

* LUBOMÍR ZAORÁLEK     (ČSSD)

Mnoho sportovců v politice neuspělo či odešlo zcela zklamaných. Je to zkrátka jiná disciplína. KSČM: „Jednoznačně nejdůležitější je podpora dětí a mládeže, klubů, kde se o širokou základnu starají včetně trenérů, do tohoto patří i podpora školního sportu. Reprezentanti si zaslouží dostatek financí ke své přípravě, jsou velkým a důležitým vzorem pro mladé. Pro jednotlivé druhy sportů při organizaci soutěží jsou svazy nezbytné, stejně vidím důležitost ve střešních organizacích.“

ODS: „Nelze říct, co je důležitější. Jsou to vrcholoví sportovci v reprezentaci, nebo mladí sportovci? Důležité je přece obojí a podobně je to i s dalšími oblastmi. Reprezentace nefunguje bez mládeže, mládež nefunguje bez reprezentačních vzorů, svazy bez klubů, kluby bez svazů, sport bez sportovišť, sportoviště bez sportovců. Jsem přesvědčen, že vše navzájem na sebe navazuje. Základem vždy musí být práce s mládeží a rozvoj sportovní i osobní stránky dětí.“

KDU-ČSL: „Tak, jak jste je uvedl, je to od toho nejméně důležitého k tomu nejdůležitějšímu. Výchova dětí a podpora sportu ve školách a v místních klubech je velmi zanedbaná. Přitom to má největší celospolečenský přínos. V této souvislosti mohu jen kvitovat, že pivovar Gambrinus se po posledních skandálech rozhodl přeorientovat svou podporu od profesionálního sportu a reprezentace k místní úrovni. Sám jsem v mládí hrál fotbal a později jsem trénoval místní kluky a oni to hrají pro radost, ne pro slávu a peníze. I když bohužel už na této úrovni jsem se setkal s pokusy ovlivňovat zápasy a uplácet rozhodčí...“

* V minulém období se ukázalo, že rozdělování sportovních dotací nemělo ze strany MŠMT dostatečně jasná pravidla, s podporou se dalo manipulovat. Jak by se toto mělo změnit?

* ANO: „To není žádná věda. Prostě zveřejnit jasná a srozumitelná pravidla, kde by si každý žadatel o dotaci mohl ověřit, kolik a proč dostal či nedostal peněz. No a samozřejmě aby nad tím byla veřejná kontrola a vše bylo transparentní a dohledatelné na webu. O dotacích prostě nemůže rozhodovat jeden bafuňář s náměstkyní v pronajatém bytě a udělovat dotace podle stranických preferencí.“

ČSSD: „Sport je živé prostředí a změny musí být zasazeny do právního rámce. Dokud nebude legislativní opora, rejstříky, statistika ve sportu, tedy objektivní veřejná data, ale i určeny národní sporty, které vycházejí z tradic a české kultury, je riziko stále. Nejsou tak velké zdroje, aby pokryly vše, a nelze je rozmělnit. To znamená šance pro každého a podmínky pro mimořádné talenty.“

KSČM: „Už jsem to naznačil v úvodu, je zcela nezbytné, aby došlo k efektivnímu, správně nastavenému měřitelnému, a hlavně kontrolovatelnému financování, což v minulých dvou desetiletích nebylo. Léta na tuto záležitost poukazuje i Nejvyšší kontrolní úřad. Je s podivem, že jej nikdo nebral vážně.“

ODS: „Musíme hlavně ze státní sportovní politiky odstranit mikromanagement. Je přeci nesmysl, aby ministerstvo rozhodovalo o tom, zda se ve škole v nějakém městě opraví tělocvična nebo zda půjde dotace na akci místního sportovního klubu. Ministerstvo má řešit velké sportovní infrastruktury a akce národního a mezinárodního významu. Na ostatní věci uvolněme peníze těm, kdo jejich využití posoudí lépe přímo na místě.“

KDU-ČSL: „Jak už jsem řekl nastavit jasná pravidla. Subjektivitě nikdy nezamezíte. Ale ta kritéria musí být srozumitelná a rozdělení peněz zpětně kontrolovatelné. Myslím, že by to měl být i zájem samotných sportovních svazů. Jinak přicházejí nejen o veřejné peníze, ale i o přízeň sponzorů.“

* Měl by mít sport vlastní ministerstvo, když ho kultura má? Proč ano, či ne?

* ANO: „Už jsem o tom hovořil. Není až tak důležitá forma, může to být ministerstvo, agentura, fond, nějaký úřad. My máme v programu agenturu. Stát prostě musí za sport a jeho stav a tím třeba i za zdraví občanů nést odpovědnost. Někdo musí zastupovat sport ve vládě, když je tam zastoupená kultura nebo životní prostředí. Stát se nemůže tvářit, že sport je něco fuj a soukromá aktivita jednotlivce. To by bylo stejné, jako by říkal, že kultura, to je jedno, jestli si někdo doma hraje na housle nebo maluje obrázky.“ ČSSD: „Sport potřebuje silnější institucionální zastoupení, ale samostatné ministerstvo znamená i další podpůrný aparát. Posílení v rámci MŠMT musí být postačující.“

KSČM: „I to je možné řešení, ale není to nutné. Sport je i velmi důležité průmyslové odvětví, jehož přínos je nesporný nejen z hlediska ekonomických kritérií, ale je důležité si uvědomit, že je nositelem úspor ve zdravotnických a sociálních výdajích. V ČR se odhaduje, že jedna koruna vydaná do sportu generuje 3,55 Kč příjmů veřejných rozpočtů, sto korun vydaných na sport ušetří 253 Kč na léčbu chorob, které lékaři spojují s metabolickým syndromem, a sport se také podílí na zaměstnanosti 3,8 procenta, což je 187 tisíc pracovních úvazků, a podílí se na HDP 2,7 procenta.“

ODS: „Vytvářet nové ministerstvo je nesmysl, s byrokracií musíme bojovat, a ne ji podporovat. Sport by ale potřeboval samostatnou rozpočtovou kapitolu, aby bylo jeho financování průhlednější. Podobně jako je to například u vědy.“ KDU-ČSL: bez odpovědi

* Měly by se v Česku pořádat velké sportovní eventy typu mistrovství Evropy a světa? A za jakých podmínek (např. se státní podporou, nebo si na sebe mají vydělat)?

ANO: „Samozřejmě. A také se pořádají. Třeba mistrovství světa v basketbalu žen, v hokeji nebo v kanoistice patřila organizačně i sportovně ke světovým špičkám. Je to i úžasná reklama pro stát, kterou by si jinak neměl šanci nijak nikde zařídit a zaplatit. Takže takové akce se bez podpory státu nikdy neobejdou.“

ČSSD: „Sportovní akce podporuji, musí však odpovídat ekonomickým možnostem a dlouhodobé udržitelnosti sportovních zařízení k nim vybudovaných. K velkým akcí kromě schválení vládou jsou vhodná i místní referenda, obyvatel v místě se akce často dotkne nejvíce.“

KSČM: „Stát by měl podporovat mezinárodní sportovní akce, které jsou motivací pro mládež, a ta je může přitáhnout do řad aktivně sportujících. Proto to nejsou vyhozené peníze. Spolufi nancování se soukromými či nadnárodními sportovními subjekty je vždy velkou výhodou.“ ODS: „Jistě, ale jen takové, které mají u nás tradici, smysl a podporu. Musí být splněna určitá kritéria. Připravená sportovní infrastruktura, zkušenosti s pořádáním podobných soutěží nižších kategorií, např. mládežnické mistrovství, světové poháry a podobně, divácké zázemí a podpora. Stání podpora může být součástí takových akcí, ale současně musí být jasně nastavena spoluúčast a garance národního sportovního svazu.“

KDU-ČSL: „Myslím, že je třeba to posuzovat případ od případu. Vždy je kolem toho hodně kontroverzí – viz MotoGP v Brně. Vždy je třeba uvážit jak společenský přínos akce, tak detailně zkoumat, zda si skutečně na sebe nemůže vydělat sama. Pokud jde o mistrovství světa či Evropy, osvědčilo se, například v hokeji či fotbale, umístit je do dvou zemí, čímž se rozdělí náklady a zvedne návštěvnost. Rozhodně bych byl proti tomu pořádat u nás třeba olympiádu, alespoň tedy za finančních podmínek, které panují nyní.“

* Vidíte nějaký rozdíl v podpoře kolektivních a individuálních sportů? Máte tu nějakou preferenci?

ANO: „Jednoznačná preference musí být na kolektivní sporty. Jsou něco víc než sporty individuální. Individuální mimořádný talent se nakonec vždycky najde, ale kolektivní sport, to je něco jiného. Má obrovský socializační význam, pěstuje smysl pro kolektiv, pro odpovědnost, úctu k autoritám i pro týmovou práci. Má možnost zapojit velký okruh sportujících a jejich zázemí… Zkrátka kolektivní sporty vždy byly a měly by být i dál základem sportu. Dnes jsou od státu otloukánkem. Pro stát je snazší se postarat o jednoho talentovaného sportovce, než se starat o sport systémově.“

ČSSD: „Větší tradici mají individuální sporty, ať již vzpomeneme Čáslavskou, Zátopka, Železného, Doktora. Kolektivní sporty potřebují evidentně systémové změny, aby se ve velké konkurenci a vysoké profesionalizaci prosadily. Týmový úspěch optikou například vítězství hokejistů v Naganu je z hlediska národní identity zcela jedinečný.“

PAVEL BĚLHORÁDEK (KDU-ČSL)

* Mohu jen kvitovat, že pivovar Gambrinus se po posledních skandálech rozhodl přeorientovat svou podporu od profesionálního sportu a reprezentace k místní úrovni.

KSČM: „Sport je překrásný ve všech variantách. Vezměme si popularitu hokeje, fotbalu, basketbalu nebo volejbalistů a proti tomu tenistek, rychlobruslařek, biatlonistů, snowboardistek či atletů. Ještě že je tolik možností a můžete si vybrat, co je vám nejbližší. Hlavně ať si něco vybere mladá generace, neboť sport je velmi důležitým indikátorem, který omezuje vznik sociálně-patologických jevů.“ ODS: „Osobní ano, politickou ne.“

KDU-ČSL: „Ne. Jak jsem řekl, mou preferencí je podpora mládežnického a neprofesionálního sportu. Ať si každý dělá takový sport, jaký ho baví a dělá mu radost.“

* Sport přišel o příjmy z daňových odvodů loterijních společností. Je tento stav správný?

ANO: „Ale sport o ně nepřišel. Naopak jsme vytvořili na ministerstvu financí nový zákon o hazardu, navýšili hazardním firmám daně a z těchto peněz se bude sport platit, navíc na něj peníze porostou. Je to dobrý způsob, jak získávat peníze pro sportovce.“

ČSSD: „Je hlavně nový a má tedy svoje nedostatky. Vnímám pozdní rozdělení dotací, ale i příliš velkou závislost některých sportů na dotacích. Sport by měl mít i jiné zdroje než dotace, musí získat větší důvěru firem. A ty stále více hledají i možnosti podpořit nesoutěžní formy sportu.“ KSČM: „Nepřišel zcela, ale jde o příjem omezený. Jedním ze zdrojů příjmů do sportu byly odvody z loterijních sázek a kurzového sázení. Ve většině zemí jsou loterie státní, u nás v soukromých rukách. Proto se mnohdy výnosy při dlouhé cestě do oblasti sportu značně pokrátily. Všechny projekty se dají financovat z jednoho místa přímo - tedy ze státního rozpočtu přes MŠMT, tedy bez prostředníka. To je i tento případ.“

ODS: „Z hlediska výše výdajů na sport je to samozřejmě problém, ale i ten předchozí systém měl řadu úskalí. Jak už jsem říkal, měli bychom na financování sportu využívat rozpočtové určení daní. Tak se dost peněz na sport dostane i krajům a obcím.“ KDU-ČSL: „Je zejména chybou samotných sportovních svazů, které špatně kontrolovaly vedení Sazky a nechaly si ji vytunelovat.“

* Co si myslíte o angažování bývalých sportovců politickými stranami? Nejsou to jen populistické kroky?

ANO: „Nevidím žádný důvod, proč by se nějaký sportovec po ukončení aktivní kariéry neměl věnovat zrovna politice. Když to myslí vážně a má na to. Ale vím, na co narážíte: znám spoustu případů, kdy politické strany vystavily na kandidátní listinu známého sportovce, aby nalákaly voliče. A pak ten sportovec v parlamentu neodvedl žádnou práci. Ale to se nedá paušalizovat. Milan Hnilička, kterého máme na kandidátce, sportu rozumí, angažuje se v něm i po skončení profesionální kariéry a chce sportu pomoci.“

ČSSD: „Sportovec je zvyklý na popularitu, média, veřejné vystupování a často je to krůček k pokušení zkusit politiku a prosadit své názory. To ale neznamená, že se na politiku hodí. Mnoho sportovců v politice neuspělo či odešlo zcela zklamaných. Je to zkrátka jiná disciplína.“

KSČM: „Většinou to jsou populistické kroky, které, jak jsme zvyklí, nemají dlouhé trvání. Taky mi vadí zneužívání sportovních turnajů k propagaci politiků či stran. Nedivím se, že pak vznikají různé lobbistické kauzy, které nechvalně dehonestují sportovní prostředí. Neříkám ale, že sportovci nemají mít svůj politický názor. Ale reprezentují Českou republiku, a i oni jsou placení z kapes všech občanů.“ ODS: „Pokud to není jen marketingový trik a mají k tomu předpoklady, tak nevidím nic špatného na tom, když jdou do politiky i známé tváře – včetně sportovců. Naopak. Za ODS například v nadcházejících volbách v Moravskoslezském kraji kandiduje úspěšný skokan na lyžích Jakub Janda.“ KDU-ČSL: „V řadě případů zřejmě ano. Na druhou stranu, i sportovec je občan a má právo se veřejně angažovat. Pokud se skutečně ztotožní s programem dané strany a není na kandidátce jen jako celebrita, nelze mu v tom bránit.“

* Který sportovní zážitek je pro vás nepřekonatelný?

ANO: bez odpovědi ČSSD: „Když jsem poprvé ve svých 14 letech vyhrál tenisový turnaj.“ KSČM: „Mám několik skutečně nepřekonatelných zážitků z oblasti sportu a mezi špičku patří vítězství našich hokejistů na olympiádě v Naganu.“ ODS: „Sport mám moc rád, aktivně i jako divák. Ale nepřekonatelný zážitek? Tak na ten teprve čekám...“ KDU-ČSL: „Vítězství Lídy Formanové.“

***

Kdo odpovídal

ANO 2011 Andrej BABIŠ předseda

ČSSD Lubomír ZAORÁLEK místopředseda

KSČM Vojtěch FILIP předseda, s přispěním Ivo Pojezného (expert strany pro oblast sportu)

ODS PETR FIALA předseda

KDU-ČSL PAVEL BĚLOBRÁDEK předseda

SPORT A VOLBY DNES Dotazník pěti stranám a hnutím ZÍTRA Jak to vidí lídři ČOV a ČUS PÁTEK Sportovci v politickém dresu

12 Minimálně tolik miliard ročně by mělo přitéci do sportu podle Andreje Babiše. PETR FIALA (ODS) Vytvářet nové ministerstvo je nesmysl, s byrokracií musíme bojovat, a ne ji podporovat.

25 Minimálně tolik procent rodin s dětmi si podle Vojtěcha Filipa (KSČM) nemůže dovolit podporovat sportovní výchovu svých dětí v klubech.

Foto popis| ABY MOHLY DĚTI sportovat, je potřeba víc peněz. Důležité jsou však i vzory. Jedním z nich je například oštěpařka Barbora Špotáková, dvojnásobná olympijská vítězka a mistryně světa.