ZKO ČUS Zlín

„ČUS – Sportuj s námi!“ 2016

13.10. 2015


Vážení sportovní přátelé,chceme Vás informovat, že projekt „ČUS – Sportuj
s námi!“,který se v loňském roce podařilo i díky Vaší píli a
obětavosti úspěšně rozběhnout, a letos rozšířit na 500 akcí po celé republice,
bude pokračovat i v roce 2016. Cílem tohoto sportovního
projektu zůstává, aktivněji zapojit širokou veřejnost, s důrazem na děti a
dospívající, do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako
garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti.Organizátoři zařazených akcí
dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek ve formě
zúčtovatelného daru, který v celkovém objemu za rok 2015 přesáhne pět
milionů korun. S podobným objemem, v návaznosti na avizovaný zájem
partnerů projektu, počítáme i pro rok 2016.

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat opět
přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku bude zaslán všem
okresním sdružením ČUS a bude umístěn na webu České unie sportu 
www.cuscz.cz v sekci „Sportuj
s námi“ a na oficiálních stránkách projektu
www.cus-sportujsnami.cz.Přihlášení bude probíhat v termínu od 2. 11. 2015 do 23. 11.
2015
. Přihlašovat se mohou
jednotliví organizátoři akcí i přímo. Před vlastním sestavením kalendáře budou
všechny obdržené přihlášky, v členění dle okresů, zaslány na příslušné okresní
SCS ČUS k doporučení, event. k doplnění chybějících charakteristik
navrhovaných akcí.

Následně bude, ve spolupráci a podle zájmu partnerů a podporovatelů projektu,
na ČUS sestaven kalendář akcí, s předpokládaným počtem 500 akcí za celý
rok 2016.Podmínky pro zařazení akce do projektu zůstávají stejné, s cílem zachovat dostupnost
neorganizované veřejnosti, nabídnout příležitost všem věkovým skupinám,
s důrazem na děti a mládež. Akce budou vybrány také tak, aby projekt
obsáhl co nejširší spektrum sportovních odvětví a území celé České republiky.

1) organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2) akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3) minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních
odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu nemožné);

4) akce by měla být určena pro více věkových skupin, přednost mají
akce pro mládež;

5) akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního
sportovního svazu;

6) dětské a mládežnické kategorie by měly mít snížené startovné;

7)
nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

8)
termín konání akcí je od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

 Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS.
S organizátory vybraných akcí budou uzavírány smlouvy a budou domluveny
podmínky konkrétní spolupráce na prezentaci partnerů projektu. Informujte Vaše sdružené
subjekty o termínu, způsobu a podmínkách přihlášení
.

 Věříme, že se nám společnými
silami podaří projekt ještě více zpopularizovat, prohloubit zájem veřejnosti o
rozmanitá sportovní odvětví a u dětí a dospívajících vzbudit zájem o pohybové
aktivity, který by u nich přetrval až do dospělosti.  Děkujeme
za spolupráci.