ZKO ČUS Zlín

Informace z 41. jednání VV ČUS

13.3. 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych Vás informoval o 41. jednání VV ČUS, které
proběhlo  v úterý 10.3.2015 jako výjezdní zasedání v Českých Budějovicích: Aktuální informace předsedy·       
Podal aktuální informace o financování sportu ze
SR ČR. Pro naše prostředí je důležitá informace, že je přislíbeno 100 mil. Kč
pro TJ, SK, které žádaly naším prostřednictvím na program MŠMT III.·       
Informoval o uskutečněných a připravovaných
jednáních s politiky (Bělobrádek, Babiš) a zástupci střešních sportovních
organizací.·       
Informoval o připravované koncepci státní
podpory sportu včetně financování (ČUS předkládá vlastní návrh pro diskusi s
ministrem i sportovním prostředím - viz: http://www.cuscz.cz/novinky/cus-predstavila-na-konferenci-svoji-vizi-koncepce-statni-podpory-sportu.html).Další projednávané body·       
VV projednal a schválil připravené materiály pro
dubnovou Valnou hromadu ČUS. Tyto materiály budou distribuovány na poradě
regionů, která se uskuteční v Praze dne 14.4.2015.·       
VV dále projednal  3. verzi rozpočtu ČUS na
rok 2015. Pro nás je důležitá informace, že na SCS je plánováno 42 mil. Kč,
včetně návrhu dělení na SCS. Pro KO ČUS je plánována částka 700 tis. Kč a
pro  OS ČUS je plánováno v průměru 400 tis. Kč (vyjma OS ČUS v Plzni a
Brně, kde se podíly krátí). Systém rozdělování je stejný jako předchozích
letech, tzn. prostřednictvím KO ČUS. První část plateb ve výši 200 tis. pro KO
ČUS a 150 tis. pro OS ČUS je připravována na začátek dubna. Drobné navýšení
oproti minulém roku směřuje pouze do OS ČUS, v jehož rámci je počítáno
s pomocí implementace dat do nového Informačního systému ČUS.·       
VV nedoporučil přijmout nové svazy za členy ČUS.
Jedná se o: Český svaz tanečních sportů, Asociaci malého fotbalu ČR a Českou
asociaci racketlonu.·       
VV se věnoval hospodaření společností ve správě
ČUS - Lanovka Churáňov, Vyšší odborná škola ČUS, Dům služeb ČSTV a
Nakladatelství O Praha.·       
VV byl informován o možnostech výstavby sídla
ČUS. Písemnou informaci v této souvislosti Vám posílám přílohou. V této
souvislosti schválil VV Dohodu o vzájemném vypořádání a Smlouvu o budoucí kupní
smlouvě.·       
VV schválil členství ČUS v Asociaci nestátních
neziskových organizací (ANNO). Důvodem pro vstup do této asociace jsou tyto
motivy:- Ministerstvo pro místní rozvoj jako koordinátor nového programového
období evropských fondů za ČR si vybralo pro přípravy Operačních programů právě
ANNO- sport není v této asociaci vůbec zastoupen- v případě vstupu vznikne ČUSu  možnost podílet se na přípravě a
projednávání  programů z evropských fondů.Celý materiál k této problematice včetně prezentace ANNO Vám vzhledem
k jeho velikosti (17MB) umístím na GD do složky Společné dokumenty –2015 -
Provozní – Členství ČUS v ANNO. Další informace k této záležitosti
můžeme očekávat v blízké době od generálního sekretáře Jana Boháče, který
tuto záležitost koordinuje společně s členem VV Karlem Bauerem i směrem ke
KO ČUS.·       
VV ČUS schválil návrhy na udělení vyznamenání -
v našem volebním koši byly schváleny návrhy na ocenění:  Jindřich
Skočdopole (jihlavská unie sportu) a Miroslav Goldemund (OS ČUS Kroměříž). Po jednání VV ČUS se uskutečnila
v pořadí druhá ze seriálu krajských konferencí, které ČUS plánuje uskutečnit na
podporu vícezdrojového financování a rozvoj sportu v regionech. Další VV
ČUS se uskuteční 7. dubna 2015. Poté následuje porada regionů v Praze 14. dubna
a Valná hromada ČUS v Nymburce 25.4.2015. S úctouVita Holub