ZKO ČUS Zlín

Koncepce ČUS

13.3. 2015
Česká unie sportu má svoji vizi Koncepce státní podpory sportu
Téma: Česká unie sportu
Tato setkání se postupně uskuteční ve všech krajích ČR
V rámci seriálu regionálních konferencí, které se Česká unie sportu  rozhodla pořádat  na podporu vícezdrojového financování a rozvoje sportu v regionech, zavítali druhé březnové úterý představitelé ČUS do Jihočeského kraje.

Cílovou skupinu představovali především zástupci  samospráv měst a obcí Jihočeského kraje, kterých se v Českých Budějovicích sešla téměř stovka.

Vedle předsedy České unie sportu Miroslava Jansty, vystoupil v kongresovém sálu českobudějovckého  hotelu Clarion také hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, dále zmocněnec ČOV pro regiony a místopředseda ČUS pro regiony Marek Hájek, expert České unie sportu pro legislativu Ladislav Malý,  předseda Jihočeské KO ČUS František Vavroch a také  předseda  Sdružení sportovních svazů ČR Zdeněk Ertl.

„Na této veřejné konferenci jsme  ukázali a dokumentovali vývoj financování českého sportu za posledních dvacet let, kdy podpora ze strany státu a veřejných rozpočtů klesla na současnou kritickou mez. Nechceme bourat stávající financování,  kterým jsou dosud zabezpečeny sportovní svazy, ale chceme další finanční prostředky. Nejhůře je podfinancováním postižen sport v základních článcích, ve sportovních klubech a jednotách, ve městech a obcích. Je zanedbaná sportovní infrastruktura, je minimum možností pro dostupné sportování dětí a mládeže, nejsou kvalifikovaní trenéři mládeže. Ta situace je neudržitelná, proto o tom mluvíme a apelujeme na vytvoření podmínek pro nápravu. A samozřejmě, chceme o všem informovat i zástupce měst a obcí, protože jsme na jedné lodi.“ vysvětlil záměr konání akce předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

„Jihočeský kraj má obrovský potenciál pro zimní i letní sporty. Podmínkou naší podpory sportu je systémovost a transparentnost jeho financování. Jsem proto rád, že krajská reprezentace našla v České unii sportu silného partnera a spojence, který má jasnou koncepční představu a propracovaný systém financování sportu. To otevírá kraji dveře pro další podporu sportovních aktivit. Máme už z loňského roku pozitivní zkušenosti ze společné spolupráce, kdy jsme jako druhé město v republice s ČUS uspořádali Sportovní hry seniorů a těším se na další společné aktivity,“ řekl  ke spolupráci s ČUS jihočeský hejtman Jiří Zimola.

Na význam technických sportů, které před pětadvaceti lety byly sdruženy ještě pod Svazarmem a nyní jsou součástí Sdružení sportovních svazů ČR , upozornil předseda tohoto sdružení Zdeněk Ertl.  "Kromě tělesné zdatnosti se mládež a děti v našich organizacích učí i důležité technické dovednosti," zdůraznil řečník a přidal informaci o v roce 2014  224 získaných medailí pro ČR, o kterých se až na medaile biatlonistů  tolik mezi veřejností neví. "Jak měřit kvalitu ostatních sportovních úspěchů dosažených v technických sportech v porovnání se známějšími sporty? Nelze ji zhodnotit," zeptal se a odpověděl si Zdeněk Ertl. Získání financí pro zajištění výcviku sportovců, výchovu trenérů a cvičitelů by mělo být v zájmu měst a obcí. "Staří odejdou a nebudou mít nástupce," poukázal na možné generační problémy ve sportovních organizacích Zdeněk Ertl.

Výkonný výbor ČUS na svém výjezdním zasedání v Českých Budějovicích, které předcházelo konferenci, schválil vlastní návrh rámce Koncepce státní podpory sportu, nu a s návrhem byli následně seznámeni i účastníci konference.

Návrh vznikl na základě výzvy ministra školství a tělovýchovy Marcela Chládka a Česká unie sportu je první ze sportovních organizací, která pro MŠMT návrh koncepce zpracovala.  V materiálech, které vycházejí z dlouhodoby?ch zkušeností ČUS,  předpokládá definování všech institucionálních, legislativních i finančních nástrojů, které poskytnou záruky rozvoje všech oblastí sportovního prostředí.

Česká unie sportu si plně uvědomuje nutnost nového nastavení státní podpory všech oblastí sportu, od reprezentace státu a vy?chovy sportovně talentované mládeže, až po podporu každodenní zvyšování kvality života občanů prostřednictvím přístupu k pohybovy?m aktivitám v celé škále jejich rozmanitosti.  Základním strategicky?m cílem českého sportu je vybudovat v České republice aktivní a zdravou společnost. Při realizaci tohoto cíle musí koordinovaně spolupracovat nejenom stát a jeho instituce, ministerstva, kraje i obce, ale i sportovní prostředí samotné. ... píše se v návrhu koncepce.

“Vnímáme čtyři základní priority, podle nichž musí realizace probíhat ve vzájemné koordinaci  a na základě k tomu stanoveny?ch programů. A to jsou - popularizace sportu pro všechny, podpora státní sportovní reprezentace, rozvoj sportovně-rekreační infrastruktury a rozvoj sportovního průmyslu,” upřesnil  představy ČUS její předseda Miroslav Jansta.

Obrázky z konference najdete  zde  ...

„Nová Koncepce by měla pro každou z těchto zásadních priorit vypracovat soubor mechanismů, programů, opatření a návrhů, jak hodlá MŠMT nebo  vláda ČR úkoly v každé z těchto čtyř zásadních oblastí řešit, včetně vytyčení konkrétních bodů a časového harmonogramu jejich realizace,“ dodal Jansta.

Na konferenci bylo rovněž sděleno, že  současny? stav, kdy je kompetenčně problematika sportu svěřena MŠMT a  státní správu v oblasti podpory a rozvoje sportu zajišťuje méně než 15 úředníků, nedává dostatečné záruky systémového řešení a tím i naplnění jeho oprávněného společenského vy?znamu.

Sportovní veřejnost se stále usilovněji přiklání k názoru, že tak důležity? segment lidské činnosti jako je sport, si zaslouží mnohem více pozornosti ze strany vlády ČR a také ze strany krajů a obcí. Koncepce proto navrhuje, mimo jiné, změnu programů státní podpory sportu pro rozdělování dotací. Nově by podpora směřovala do sportu prostřednictvím desíti program. A to na sportovní reprezentaci, sportovně talentovanou mládež, organizaci sportu ve sportovních svazech, významné sportovní akce, údržbu a provoz sportovních zařízení, organizaci sportu v TJ a SK, organizaci sportu ve střešních sportovních organizacích, organizaci sportu hendikepovaných, organizaci školního sportu, projekty pro sportování veřejnosti.

Kromě inovace systému stávajícího programového dotačního financování bude nezbytné sjednotit a nově definovat jednoznačně měřitelná kritéria pro posuzování nároků žadatelů v programech tak, aby bylo možné objektivně a spravedlivě posoudit pořadí všech žadatelů.